Home PagePorady prawneCzy ma znaczenie przestrzeganie terminu na złożenia zażalenia?

Czy ma znaczenie przestrzeganie terminu na złożenia zażalenia?

Adwokat Anna Konrady- 2019-02-11
Marta Krzyzanowicz
Marta Krzyżanowicz- prawnik w naszej Kancelarii w Jarocinie. Sprawy karne, odszkodowania, sprawy rodzinne

Zdarzają się sytuacje, gdy strona postępowania cywilnego ma uzasadnione podstawy do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji, ale niestety, z przyczyn formalnych sąd może odmówić w uwzględnieniu zażalenia.

Jako przykład można przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt. II Cz 225/18. Sąd oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 4 grudnia 2017 r., Dz. Kw. 386/17 w przedmiocie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu przy następującym stanie faktycznym:

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie odrzucił zażalenie uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie. z dnia 30 października 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu podniesiono, że postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 30 października 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zostało doręczone uczestnikowi postępowania w dniu 15 listopada 2017 r. W dniu 29 listopada 2017 r. uczestnik postępowania złożył na przedmiotowe postanowienie zażalenie, co nastąpiło po upływie tygodniowego terminu do jego wniesienia, liczonego od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie na to rozstrzygnięcie złożył uczestnik postępowania zaskarżając postanowienie w całości oraz wnosząc – w istocie – o jego uchylenie jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

W niniejszej sprawie nie podlega wątpliwości, że odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie w przedmiocie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu został doręczony uczestnikowi postępowania w dniu 15 listopada 2017 r. wraz z pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia a złożenie przez uczestnika postępowania zażalenia na przedmiotowe postanowienie nastąpiło w dniu 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z treścią przepisu termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia. Tym samym tygodniowy termin do wniesienia zażalenia na przedmiotowe postanowienie upłynął dla uczestnika postępowania w dniu 22 listopada 2017 r., a zatem wniesienie w dniu 29 listopada 2017 r. zażalenie należało uznać za spóźnione.

Powyższej konstatacji nie mogą zmienić argumenty powołane przez skarżącego w treści zażalenia, albowiem dotyczyły one zasadności postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 30 października 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a nie zasadności postanowienia stanowiącego przedmiot kontroli instancyjnej w niniejszej sprawie.

Na podstawie analizy powyższego postanowienia można dojść do wniosku, że przestrzeganie zasad ujętych w kodeksie postępowania cywilnego, w tym konkretnym przypadku związanych z terminem na złożenie zażalenia, ma fundamentalne znaczenia dla ochrony praw i interesów strony postępowania cywilnego, ponieważ ich nieprzestrzeganie może prowadzić do odrzucenia  negatywnych dla takiej strony skutków prawnych.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem napisanym przez prawników z naszej Kancelarii prawnej w Jarocinie. Serie tych artykułów – porad prawnych adresujemy do mieszkańców naszego miasta, ale także Krotoszyna, Koźmina, Pleszewa, Ostrowa czy Kalisza. Zachęcamy do lektury innych naszych porad dotyczących prawa: zachowku, rozwodu, prawa rodzinnego czy karnego.

Z wyrazami szacunku Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Czy ma znaczenie przestrzeganie terminu na złożenia zażalenia?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *