Home PagePorady prawneDarowizna w trakcie małżeństwa

Darowizna w trakcie małżeństwa

Adwokat Anna Konrady- 2019-02-28
Takmeomeo / Pixabay

Jakie są zasady podziału majątku po ustaniu małżeństwa? Czy przedmiot darowizny wchodzi do majątku osobistego, czy wspólnego małżonków?

Chyba każdy mieszkaniec Jarocina, który planuje wziąć rozwód, zastanawia się nad tym, w jaki sposób będzie podzielony jego majątek po rozwodzie.

Niejednokrotnie zdarza się również, że w czasie trwania małżeństwa jeden z małżonków otrzymuje w ramach darowizny od kogoś z rodziny rzecz lub nieruchomość. Powstaje więc pytanie, do kogo będzie należał przedmiot darowizny? Czy wejdzie on do majątku wspólnego małżonków, czy też będzie stanowił majątek odrębny tego z małżonków, który go otrzymał?

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty te stanowią majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego należą min. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Stosownie do treści art. 33 krio do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, nabyte przez darowiznę, jeżli darczyńca nie postanowił inaczej oraz przedmioty majątkowe uzyskane w zamian za składniki majątku osobistego.

W momencie rozwiązania małżeństwa ustaje natomiast między małżonkami istniejąca do tej pory wspólność majątkowa.

Jeżeli małżonkowie tego zażądają Sąd może orzec o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym, wtedy nie jest konieczne złożenie odrębnego wniosku o podział majątku. Sprawa z podziałem majątku zostanie więc załatwiona w jednym postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Można też po zakończeniu postępowania rozwodowego złożyć wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa. Wniosek taki kieruje się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Jeżeli więc majątek, który ma być podzielony znajduje się przykładowo w Jarocinie, to wniosek taki trzeba złożyć do Sądu w Jarocinie, wydziału cywilnego. Taki podział majątku jest dokonywany w postępowaniu nieprocesowym i kończy się wydaniem postanowienia. Do takiego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. Jeżeli strony są zgodne co do podziału majątku, Sąd w oparciu o art. 622 § 2 k.p.c. wyda postanowienie w przedmiocie podziału w oparciu o treść wniosku. Jeżeli jednak strony nie są zgodne co do przeprowadzenia podziału, każda z nich może żądać podziału majątku w naturze. Polega to na tym, że w przypadku, gdy przykładowo małżonkowie podczas trwania małżeństwa nabyli mieszkanie, to jeden z małżonków może domagać się przyznania tego mieszkania na jego własność z obowiązkiem spłaty drugiego. Możliwe jest jednocześnie dochodzenie od drugiego z małżonków zwrotu nakładów poniesionych na to mieszkanie z majątku osobistego, czyli przykładowo z darowizny. Przykładowo więc gdyby mieszkanie zostało kupione przez małżonków, ale część pieniędzy na jego zakup pochodziłaby z darowizny otrzymanej przez jednego z małżonków, to Sąd dokonując podziału mieszkania musi wziąć pod uwagę wysokość tej darowizny. W konsekwencji więc gdyby to żona otrzymała darowiznę i kwotę z tej darowizny przeznaczyła na zakup mieszkania, to gdyby mieszkanie zostało przyznane na własność męża i żona musiałaby je spłacić to spłata ta byłaby pomniejszona o kwotę darowizny. Jednak to, że dana kwota pochodziła z darowizny musi zostać wykazane za pomocą odpowiednich środków dowodowych – zeznań świadków lub dokumentów. Podobnie, gdyby na przykład żona otrzymała jako darowiznę samochód, to po rozwiązaniu małżeństwa ten samochód będzie jej własnością – bez obowiązku spłaty męża.

Z inną sytuacją mamy jednak do czynienia, gdy darczyńca zastrzegł, że darowizna ma nastąpić na rzecz obojga małżonków – wówczas wchodzi ona do majątku wspólnego.

 

Miło nam, że znaleźliście Państwo czas na lekturę naszego artykułu dotyczącego tematyki rozwodowej. Polecamy też inne nasze publikacje dotyczące prawa.

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Darowizna w trakcie małżeństwa”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *