Home PagePorady prawneJakie zadośćuczynienie za 1% uszczerbku : Kwota zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu na podstawie orzecznictwa sądów z Kalisza, Jarocina i okolicznych.

Jakie zadośćuczynienie za 1% uszczerbku : Kwota zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu na podstawie orzecznictwa sądów z Kalisza, Jarocina i okolicznych.

Bartosz Kowalak- 2019-04-26
Adwokat Anna Konrady -prawnik w Jarocinie. Wystepuje też przed sądami w Krotoszynie, Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie, Śremie.

Poszkodowany przed wystąpieniem z pozwem do sądu o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu często zastanawia się jaką kwotę może uzyskać. Zdrowie ludzkie jest dobrem o szczególnie wysokiej wartości, zasługujące na wzmocnioną ochronę prawną. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powinny być brane pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, mające wpływ na rozmiar doznanej przez poszkodowanego krzywdy.

Na rozmiar krzywdy mają przede wszystkim wpływ:

  • nieodwracalność następstw wypadku,
  • rodzaj, charakter, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych
  • rokowania na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia)
  • utrata perspektyw na przyszłość;
  • utrata szans na normalne życie i rozwój zainteresowań,

Procentowa wysokość uszczerbku na zdrowiu określana jest przez lekarza orzecznika (w postępowaniu przedsądowym) lub przez biegłego sądowego (w postępowaniu sądowym).

 

Na potrzeby niniejszego bloga przejrzeliśmy orzeczenia sądów z terenu właściwości sądów w: Jarocine, Kaliszu, Lesznie, Pleszewie, Gostyniu, Krotoszynie i pobliskich okolic odnoszących się do zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu.

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, Sygn. akt: I ACa 1095/12 , dnia 29 stycznia 2013r.

Procentowy uszczerbek: 50%, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym

Kwota zadośćuczynienia:  120 000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 2400,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(Poszkodowany został uderzony przez samochód osobowy)

W wyniku wypadku powód doznał wielonarząadowych obrażeń ciała w szczególności: w postaci mnogiego stłuczenia mózgu ze szczeliną złamania w kości czołowej. Powód w chwili wypadku miał 39 lat. Zdarzenie drogowe, które miało miejsce ponad 4 lata temu całkowicie zmieniło życie powoda, który nie powrócił do dawnej sprawności fizycznej i umysłowej.  Powód stał się człowiekiem nerwowym, chwiejnym emocjonalnie, obolałym i nie radzącym sobie z problemami. Ustalone zadośćuczynienie spełnia swoją funkcję kompensacyjną i uwzględnia krzywdę powoda w aspekcie okoliczności zdarzenia, rodzaju poniesionych przez niego obrażeń i rozmiaru związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych, stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, poczucie nieprzydatności i konieczność korzystania ze wsparcia bliskich.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACa 74/15, dnia 27 lipca 2015 roku,

Sąd I Instancji: Sąd Okręgowy w Kaliszu z dnia 30 października 2014 r. sygn. akt I C 1715/08

Procentowy uszczerbek: 70%

Kwota zadośćuczynienia: 260 000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 3714,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(Poszkodowany w wieku 7 lat uległ wypadkowi komunikacyjnemu)

Powód wskutek potrącenia przez samochód doznał ciężkiego urazu czaszkowo – mózgowego z rozległym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Doznane obrażenia (…) spowodowały zakłócenia w rozwoju funkcji ruchowych oraz funkcji poznawczych, stąd obok deficytów sprawności ruchowej i koordynacyjnej występują też zaburzenia czynności wyższych nerwowych, jak deficyty pamięci, uczenia się, myślenia abstrakcyjnego, kojarzenia itp.

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACa 1861/14  z dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd I Instancji: Sąd Okręgowy w Kaliszu z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt I C 756/13

Procentowy uszczerbek: 71 %

Kwota zadośćuczynienia: 160 000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 2 254,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(Powódka uległa wypadkowi samochodowemu)

Wskutek wypadku powódka doznała obrażeń ciała pod postacią: stłuczenia podstawy płuc, złamania podstawy czaszki, wstrząśnienia mózgu, rozerwania śledziony (…). Obrażenia te spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu powódki. Na skutek doznanych obrażeń, oszpeceń i utraty zdrowia doszło u powódki do obniżenia samooceny, znacznych kompleksów, izolacji społecznej, różnego rodzaju lęków, zaburzeń snu i obniżonego nastroju. Ustalając wysokość zadośćuczynienia Sąd miał na uwadze, że powódka uległa wypadkowi w wieku 17 lat, u progu dorosłego życia. Znajdowała się w wieku, w którym bardzo istotnym jest poczucie własnej atrakcyjności fizycznej. Dlatego też obok dyskomfortu fizycznego spowodowanego bólem i niedogodnościami związanymi z wieloma pobytami szpitalnymi, istotnym przeżyciem była dla niej skala obrażeń twarzy.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACa 682/16  z dnia 2 grudnia 2016 r.

Sąd I  Instancji: Sąd Okręgowy w Kaliszu z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 772/14

Procentowy uszczerbek: 8%

Kwota zadośćuczynienia: 25 000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 3125,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(Powód poślizgnął się na oblodzonej powierzchni przed sklepem)

U powoda operacyjnie zespolenie złamania podudzia prawego. W chwili zdarzenia miał 43 lata, w prowadzeniu działalności gospodarczej musiał zastąpić go ojciec, a na skutek braku możliwości opieki przez żonę, która zajmowała się pięciomiesięczną córką, zmuszony był zamieszkać z rodzicami. Z tego powodu przez 2 miesiące miał bardzo ograniczony kontakt z małym dzieckiem.

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACa 1024/16 , z dnia 23 lutego 2017 r.

Sąd I Instancji: Sąd Okręgowy w Kaliszu z dnia 17 marca 2016 r. sygn. akt I C 1456/13

Procentowy uszczerbek: 50%

Kwota zadośćuczynienia:  700 000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 14 000,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(U powódki podczas porodu naturalnego mimo przesłanek do cięcia cesarskiego doszło do niedotlenienia centralnego układu nerwowego)

W ocenie Sądu Okręgowego stopień krzywdy, jakiej małoletnia powódka doznała na początku swojego życia wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego u jej matki porodu, jest ogromny. Małoletnia jest dzieckiem znacząco opóźnionym w rozwoju psychofizycznym w stosunku do swojego wieku. Małoletnia powódka nigdy nie będzie funkcjonować na poziomie choćby zbliżonym do tego, na jakim funkcjonują jej rówieśnicy, nie dane jej również będzie uzyskanie w przyszłości wykształcenia czy też podjęcie pracy zarobkowej. 

 

Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 426/14, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Procentowy uszczerbek: 34 % trwałego uszczerbku na zdrowiu + 10 % trwałego uszczerbku na zdrowiu psychicznym

Kwota zadośćuczynienia: 85 000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 1932,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(powód na skutek wypadku w pracy odciął sobie 2 i 3 palec u dłoni)

W dniu wypadku powód miał ukończone 25 lat. Przed wypadkiem był otwartym, wesołym, towarzyskim i przede wszystkim w pełni sprawnym młodym człowiekiem. Spędzał aktywnie czas wolny, spotykał się z kolegami, miał narzeczoną, chodził na dyskoteki.  Biorąc pod uwagę ustalenia faktyczne poczynione w sprawie, a w szczególności stanowisko biegłych z zakresu ortopedii – traumatologii i psychologii, rodzaj jak i stopień doznanych przez powoda na skutek przedmiotowego wypadku obrażeń należało uznać za znaczny. Cierpienia fizyczne i psychiczne powoda były związane nie tylko z bólem powypadkowym, ale też z następstwami podjętego leczenia. Wskutek wypadku powód nie będzie mógł funkcjonować zawodowo jak przed wypadkiem, co również odbiło się na jego psychice i funkcjonowaniu społecznym. Zdaniem Sądu kwota ta spełnia charakter kompensacyjny i jest w stanie złagodzić powodowi doznane cierpienia, a jednocześnie utrzymana jest w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom gospodarczym i społecznym.

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny, sygn.akt I ACa 286/15, dnia 19 sierpnia 2015 roku

Procentowy uszczerbek: 50%

Kwota zadośćuczynienia: 100000,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 2000,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(Powódka zaraziła się wirusem wątroby typu C podczas pobytu w szpitalu)

Biorąc pod uwagę rozmiar wyrządzonej powódce krzywdy, jaką jest zarażenie jej nieuleczalną na obecnym poziomie wiedzy medycznej chorobą, co wymagać będzie stałego leczenia, a także trwałość skutków tego zarażenia (50 % trwałego uszczerbku na zdrowiu) Sąd uznał, że zadośćuczynienie należne powódce winno odpowiadać kwocie 100.000 zł.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACa 91/13, z dnia 28 lutego 2013 r.

Sąd I Instancji: Sądu Okręgowego w Poznaniu, XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt XIII C 746/10

Procentowy uszczerbek: 47%

Kwota zadośćuczynienia: 64500,00 zł

Kwota za 1% uszczerbku: 1372,00 zł

Uzasadnienie Sądu:

(Powódka poślizgnęła się na podłodze w szpitalu, pozostającej w złym stanie technicznym)

W następstwie wypadku doznała ona 47% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie ma bliznę po cięciu długości około od 20 do 30 cm. Skarży się na bóle w obrębie biodra lewego, barku lewego, szybko się męczy, nie może samodzielnie chodzić, wymaga asekuracji osoby drugiej. Jej chód jest nieporadny, kaczkowaty, na szerokiej podstawie. Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności mających wpływ na rozmiar doznanej przez powódkę krzywdy, a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, trwałość skutków upadku, prognozy na przyszłość i wiek poszkodowanej, żądana przez nią na podstawie art. 445 § l k.c. suma zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości 64.500 zł. nie była wygórowana i powództwo w tej części zdaniem Sądu pierwszej instancji należało uwzględnić.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem napisanym przez prawników z naszej Kancelarii prawnej w Jarocinie. Serie tych artykułów – porad prawnych adresujemy do mieszkańców naszego miasta, ale także Krotoszyna, Koźmina, Pleszewa, Ostrowa czy Kalisza. Zachęcamy do lektury innych naszych porad dotyczących prawa: zachowku, rozwodu, prawa rodzinnego czy karnego.

Z wyrazami szacunku Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

Analizę wyroków przeprowadziła:

Natalia Zagórska

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Oddział w Jarocinie 

 

Zostaw swoją myśl na temat “Jakie zadośćuczynienie za 1% uszczerbku : Kwota zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu na podstawie orzecznictwa sądów z Kalisza, Jarocina i okolicznych.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *