Home PagePorady prawneKto może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?

Kto może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?

Bartosz Kowalak- 2019-10-23
Pexels / Pixabay

 

Kto może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?

 

Zgodnie z art. 75 ust 2 a Karty Nauczyciela, który to wszedł w życie dnia 1 września 2019r., dyrektor szkoły, a w przypadku, gdy czynu dopuścił się dyrektor szkoły – organ prowadzący szkołę, ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o czynie nauczyciela, który to narusza prawa i obowiązki ucznia. Przepis ten wyznacza również termin na złożenie takiego zawiadomienia i jest on dość krótki – wynosi jedynie 3 dni robocze.

Art. 75 ust 3 Karty Nauczyciela, również wprowadzony dnia 1 września 2019r., obowiązek taki nakłada również na kierownika szkoły polskiej, prowadzonej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.

W przypadku więc, gdy dany czyn, będący przewinieniem dyscyplinarnym, narusza prawa i obowiązki ucznia powyższe podmioty mają ustawowy obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego.

Przepis ten ma na celu szczególną ochronę praw dziecka. Tylko bowiem jak najszybsza reakcja dyrektora szkoły, czy kierownika szkoły lub organu prowadzącego szkołę może skutecznie zaprzestać dalszego naruszenia praw dziecka.

W przypadku popełnienia przez nauczyciela innego przewinienia dyscyplinarnego, które to nie narusza praw i obowiązków ucznia, ustawa nie wprowadza konkretnego zapisu, który regulowałby kto i w jakim terminie powinien zawiadomić o tym naruszeniu.

W konsekwencji więc może to być każda pełnoletnia osoba, która dowiedziała się, że nauczyciel uchybił godności zawodu lub obowiązkom określonym w art. 6 Karty Nauczyciela (do obowiązków tych należy: rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, doskonalenie się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.) Może to więc być zarówno inny nauczyciel, dyrektor szkoły, rodzic ucznia, czy też Rzecznik Praw Dziecka.

Biorąc jednak pod uwagę, że większość przewinień dyscyplinarnych stanowi również naruszenia praw i obowiązków dziecka szczególnie istotne jest, aby dyrektorzy szkół byli świadomi swojego obowiązku, tego, co powinno zawierać takie zawiadomienie, do kogo je skierować i w jakim terminie.

Osoba, która ma zamiar złożyć takie zawiadomienie może również zrobić to korzystać z pomocy prawnika – będącego pełnomocnikiem, którzy sporządzi pismo i wyśle je w imieniu zawiadamiającego.

 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www: prawnikoswiatowy.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Kto może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *