Odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Home PageOdszkodowania

BARDZO ISTOTNĄ GAŁĘZIĄ DZIAŁALNOŚCI KANCELARII JEST PRAWO ODSZKODOWAŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wieloletnie doświadczenie prawników tworzących Kancelarię, pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. Możemy się pochwalić sporą rzeszą indywidualnych Klientów, dla których udało nam się uzyskać satysfakcjonujące odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentujemy osoby poszkodowane zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem), jak i przed sądem. Niestety również mieszkańcom Jarocina  może przytrafić się nieszczęśliwy wypadek, czy też mogą się stać uczestnikami kolizji drogowej na ulicach Jarocina. Wówczas warto rozważyć zwrócenie się o pomoc adwokata w Jarocinie.

Kancelaria oferuje swą pomoc osobom:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, niezależnie od tego czy były one kierowcą, pasażerem, pieszym albo rowerzystą;
 • poszkodowanym w wyniku innych zdarzeń losowych, takich jak wypadek na oblodzonym chodniku, zniszczonych schodach, dziurawej drodze, itp.;
 • które doznały szkody w wyniku błędu lekarskiego;
 • poszkodowanym w czasie prac w gospodarstwie rolnym;
 • które w wyniku wypadku straciły osobę najbliższą;
 • którym ubezpieczyciel zaproponował rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej;
 • które otrzymały niesatysfakcjonującą wypłatę z polisy na życie;
 • których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone np. w wyniku zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży;
 • których samochód został skradziony bądź uszkodzony;
 • które poniosły szkodę w przewozie, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono został uszkodzony, utracony bądź zaginął;
 • które poniosły szkodę w swoich plonach;
 • których budynki gospodarskie uległy zniszczeniu;
 • które doznały szkody w wyniku niedotrzymania umowy przez biuro podróży;
 • których samolot został odwołany albo się spóźnił, a także gdy doszło do zaginięcia bagażu.

Zlecając Kancelarii prowadzenie sprawy możecie Państwo uzyskać:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie, których doznaliście Państwo w wyniku wypadku;
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych i opieki osób trzecich, które ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem;
 • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego;
 • odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków;
 • rentę z tytułu zmniejszenia powodzenia na przyszłość;
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej;
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią osoby bliskiej;
 • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny;
 • zwrot poniesionych kosztów pogrzebu;
 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy;
 • odszkodowanie za zniszczone mienie;
 • odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony w wyniku wypadku samochód;
 • zwrot niezasadnie obniżonych przez ubezpieczyciela kosztów naprawy, amortyzację części zamiennych;
 • zwrot niezasadnie nieuwzględnionego przy naprawie przez ubezpieczyciela kosztu podatku VAT;
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa pojazdu;
 • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, parkowania uszkodzonego pojazdu oraz holowania go z miejsca zdarzenia;
 • odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy w związku z niemożnością korzystania z uszkodzonego pojazdu;
 • odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar.

Metodyka pracy naszych prawników:

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane są zazwyczaj z bardzo dramatycznymi wydarzeniami. Dlatego też w kontaktach z Klientami nasi prawnicy wykazują się dużą empatią i zrozumieniem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że opowiadanie o swoim bólu fizycznym i cierpieniu psychicznym bądź też opisywanie przeżyć związanych ze stratą bliskiej osoby jest bardzo trudne. Stąd decyzję o ewentualnym wystąpieniu na drogę sądową zawsze pozostawiamy Klientowi. Jeżeli jednak Klient wyraża gotowość do wszczęcia procesu, może być pewien, że nasi adwokaci i radcowie prawni podejmą wszelkie możliwe starania by przebieg postępowania był jak najmniej uciążliwy i bolesny, a wynik satysfakcjonujący.
Z szerokiej dziedziny prawa jaką jest prawo odszkodowań, nasi prawnicy najczęściej zajmują się następującymi sprawami:

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

 • w art. 446 § 4 k.c. ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby, które w wyniku różnych zdarzeń (najczęściej w yniku wypadku komunikacyjnego), utraciły swoich bliskich. Kancelaria z sukcesem zakończyła kilkadziesiąt procesów o tego typu roszczenie, również takich, w których śmierć członka rodziny nastąpiła przed wieloma laty;

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej oraz renta

 • w przypadku, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia, śmierć ponosi osoba, która była jedynym lub głównym żywicielem rodziny bądź też w inny istotny sposób przyczyniała się do zaspokojenia jej potrzeb, osoby poszkodowane z tego tytułu mogą domagać się przyznania na ich rzecz jednorazowego odszkodowania związanego z pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. Podobnie, z pomocą naszych prawników, takie osoby (głównie małoletnie dzieci zmarłych) mogą wystąpić i uzyskać na swoją rzecz stosowną rentę;

Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu

 • Klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, jaką niewątpliwie jest nagła i tragiczna śmierć członka rodziny, mogą również liczyć na zwrot od osoby odpowiedzialnej za zdarzenie (tudzież jej ubezpieczyciela) poniesionych kosztów pogrzebu, w tym kosztów stypy, odzieży żałobnej czy też nagrobku;

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie powstałe u osoby poszkodowanej w wyniku wypadku

 • każda osoba, która w wyniku wypadku komunikacyjnego bądź też innego zdarzenia zaistniałego nie ze swojej winy, doznała obrażeń ciała, może liczyć na przyznanie jej odpowiedniego zadośćuczynienia. Taką możliwość przewiduje art. 445 § 1 k.c. Warto pamiętać, że na wysokość zadośćuczynienia obok przeżywanego bólu fizycznego i trwałego uszczerbku na zdrowiu wpływ mają również takie czynniki jak: cierpienie psychiczne, wiek poszkodowanego oraz wpływ zdarzenia na dotychczasowe życie osobiste i zawodowe poszkodowanego;

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji

 • obok zadośćuczynienia za przeżywany ból, osoby które ucierpiały w wyniku różnych zdarzeń mogą domagać zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Nasi prawnicy pomogą odzyskać również poniesione koszty leczenia podjętego w ramach opieki prywatnej oraz wydatki związane z rekonwalescencją za granicą;

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość lub zwiększenia potrzeb

 • jeżeli obrażenia doznane przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku okazały się na tyle poważne, że Klient utracił zdolność do pracy bądź też wymagana jest dalsza długotrwała rehabilitacja, bądź też wiadomym jest, że osoba poszkodowana nigdy nie powróci do pełnej sprawności, może ona domagać się przyznania na jej rzecz odpowiedniej renty;

Odszkodowania rzeczowe związane z uszkodzeniem pojazdu

 • niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w większości przypadków odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczycieli za szkodę spowodowaną w pojeździe jest zaniżone. Standardową praktyką jest zaniżanie odszkodowania poprzez stosowanie amortyzacji na części, współczynnika lakierowania czy też przyjmowanie rażąco niskiej stawki roboczogodziny. Nasi prawnicy skutecznie pomogą państwu uzyskać pełną rekompensatę poniesionych wydatków, w tym również takich wydatków jak najem pojazdu zastępczego czy parking uszkodzonego auta;

Inne odszkodowania

 • zdarzeń losowych, które powodują zaistnienie szkody w mieniu bądź na osobie jest bardzo wiele. Obok standardowych przypadków jakimi są wypadki komunikacyjne, adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii pomogą Państwu również w uzyskaniu odszkodowań za zalane mieszkanie, mienie zniszczone w wyniku działalności sił przyrody, szkód powstałych w wyniki błędów lekarskich,

Zapraszamy także do zapoznania się z blogiem prowadzonym przez Mecenasa Bartosza Kowalaka: www.blogoodszkodowaniach.pl 

 

 

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Kalisz:

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl