Prawo drogowe

PRAWO DROGOWE

Home PagePrawo drogowe

Adwokaci zajmujący się sprawami karnymi w Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz osoby, które są podejrzewane o spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

Potrafimy skuteczne pomóc zarówno w postępowaniu karnym (na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego), w postępowaniu wykonawczym i administracyjnym. Także w sprawach o wykroczenia dobry obrońca jest gwarancją pomyślnego zakończenia sprawy.

Do grupy najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw należą czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Naruszenia prawa drogowego, nieumyślne – albo i umyślne, mogą pociągać za sobą dotkliwe i długotrwałe konsekwencje w postaci wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów. Z naszej praktyki wiemy, że tego skutku nasi Klienci obawiają się najmocniej. Pomoc adwokata w tego rodzaju sprawach pozwala wykorzystać szereg możliwości obronnych, a często prowadzi do ograniczenia dotkliwość sankcji.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • prowadzenia pojazdu po alkoholu i narkotykach;
 • naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • niezatrzymania się do kontroli;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów;
 • sporu co do przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przekroczenia limitu punktów karnych;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu;
 • uzyskania tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
 • postępowania administracyjnego dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Metodyka postępowania naszych adwokatów.

W naszej pracy stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientem, dlatego zawsze proponujemy spotkanie, podczas którego poznajemy stan faktyczny sprawy, przeglądamy posiadane dokumenty, wyjaśniamy zawiłości prawne oraz wstępnie przedstawiamy możliwe scenariusze na przyszłość. Bazując na naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie przewidzieć, jak może potoczyć się konkretna sprawa. Każdy przypadek jest oczywiście odmienny, niemniej jednak cele pozostają zawsze takie same – dobro Klienta i w związku z tym ważne jest indywidualne podejście adwokata do prowadzonej sprawy. Przez cały czas trwania postępowania pozostajemy do Państwa dyspozycji, w każdej chwili możemy umówić się na dodatkowe spotkanie lub porozmawiać telefonicznie, jeśli tylko Klient widzi taką potrzebę. Na bieżąco monitorujemy postępy w sprawie i informujemy o kolejnych czynnościach organów ścigania oraz sądu, aby nic Państwa nie zaskoczyło. Rozumiemy, że sprawy karne wiążą się zawsze z silnym stresem, lecz przejście przez nie, zakończone poczuciem ulgi, jest możliwe.
Sposób postępowania adwokatów z naszej Kancelarii zależy od rodzaju danej sprawy, o czym można przeczytać  poniżej.

Analiza stanu faktycznego oraz weryfikacja kwalifikacji prawnej zdarzenia

Niekiedy ocena okoliczności zdarzenia pozwala na przyjęcie innej, łagodniejszej kwalifikacji prawnej, aniżeli uczyniła to wcześniej policja albo straż miejska. Zwrócenie uwagi przez adwokata na dodatkowe okoliczności popełnienia czynu czy przepisy szczególne może zmienić ocenę tego, kto jest sprawcą wypadku albo czy doszło do naruszenia przepisów prawa drogowego.

Spowodowanie wypadku drogowego albo kolizji

Wypadek drogowy ma miejsce wtedy, gdy w jego wyniku choćby jeden z uczestników zdarzenia dozna uszczerbku na zdrowiu, a dokładnie „obrażeń naruszających czynności narządów ciała albo rozstrój zdrowia powyżej 7 dni”. Sprawca wypadku drogowego musi liczyć się z koniecznością przeprowadzenia procesu karnego. W tego rodzaju sprawach kluczowe znaczenie mają zeznania świadków, zapis z monitoringu, a często konieczny jest również dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Broniąc Klienta w tego rodzaju sprawach, nasi adwokaci czuwają nad tym, aby nie pominięto ważnych szczegółów zdarzenia, mogących znacznie wpłynąć na ocenę winy.
W przypadku kolizji sprawa kończą się najczęściej ukaraniem mandatem jednego z uczestników zdarzenia drogowego, a jeśli nie potrafią się oni porozumieć, toczy się postępowanie w sprawie o wykroczenie przed sądem, w którym pomoc adwokata może okazać się kluczowa.

Prowadzenie pojazdu po alkoholu lub narkotykach

Prowadząc obrony w tego rodzaju sprawach nasi adwokaci dbają przede wszystkim o to, aby organy ścigania, wykonując swoją pracę, dochowały wszystkich formalnych wymogów. Nieodłączona jest analiza akt sprawy, która pozwala sprawdzić czy pomiary zostały przeprowadzone prawidłowo oraz czy urządzenia pomiarowe posiadały wszystkie wymagane legalizacje. Istotne jest też pierwsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego, w którym towarzyszymy Klientowi. Często w tego rodzaju sprawach organy ścigania składają propozycję dobrowolnego poddania się karze. Jest to jeden z możliwych scenariuszów, jednak nie zawsze warto ulegać sugestiom policjanta. Często proces sądowy może być środkiem do udowodnienia swoich racji. W sytuacjach wątpliwych sięgamy po dodatkowe środki dowodowe, jak np. opinia biegłego w zakresie badań retrospektywnych albo na zawartość niedozwolonych substancji.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

To jeden z sposobów zakończenia procesu karnego, który pozwala uniknąć dotkliwych sankcji np. poprzez uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów albo wymierzenie go w dużo krótszym wymiarze – roku lub 2 lat, a nie jak w przypadku skazania lub dobrowolnego poddanie się karze – na minimum 3 lat. Adwokatom z naszej kancelarii udało się już dla wielu Klientów uzyskać takie rozstrzygnięcie. Potrafimy ocenić, na ile w danym przypadku warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec pijanego kierowcy jest realne i wiemy jakimi argumentami przekonać sąd do wydania takiego rozstrzygnięcia. Trzeba bowiem pamiętać, że o warunkowym umorzeniu postępowania wobec pijanego kierowcy zawsze ostatecznie decyduje sąd, który każdy przypadek rozpatruje indywidualnie pod kątem wszystkich przesłanek warunkujących możliwość zastosowania tej instytucji.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Wszystkie środki karne, a jednym z nich jest zakaz prowadzenia pojazdu można skrócić po po upływie roku i jednocześnie połowie okresu ich obowiązywania. W takim przypadku rolą adwokata jest sporządzenie wniosku do sądu i przekonanie go, że nie ma konieczności dalszego stosowania orzeczonego zakazu. Trzeba jednak pamiętać, że skrócenie nie dotyczy zakazu orzeczonego za jazdę po alkoholu lub substancjach odurzających.

Spór w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ilości punktów karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości wiąże się z otrzymaniem mandatu oraz punktów karnych, a nawet z utratą prawa jazdy, o ile przekroczono o 50 km/h dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym albo przekroczono limit punktów karnych. Nasi adwokaci podejmując obronę w tego rodzaju sprawach, sprawdzają przede wszystkim czy pomiar prędkości był prawidłowy, czy urządzeniem mierniczym dokonano pomiaru pojazdu sprawcy, a może innego samochodu. W przypadku przekroczenia limitu punktów jednym ze sposobów obrony jest sprawdzenie czy policjanci nie dokonali wadliwego zsumowania punktów za kilka wykroczeń drogowych popełnionych jednocześnie. W sprawach dot. przekroczenia dopuszczalnej prędkości zdarzyło się naszym adwokatom powoływać dowód z opinii biegłego np. z dziedziny elektrotechniki.

Niezatrzymanie się do kontroli.

Od 1 czerwca 2018 r. niezatrzymanie się do kontroli, pomimo znaku dźwiękowego i świetlnego organu kontrolującego, nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem i to takim, za które grozi utrata prawa jazdy. Trzeba pamiętać, że do skazania konieczne jest wykazanie umyślności sprawcy. Z praktyki naszych adwokatów wynika, że postępowania w sprawach o niezatrzymanie się do kontroli opierają się na dowodach w postaci zeznań uczestników zdarzenia. Słowa kierowcy są konfrontowane ze słowami policjantów, dlatego szczegółowa analiza wszystkich detali sprawy może umożliwić przekonanie sądu do własnych racji.

Zgoda na blokadę alkoholową.

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może ulec skróceniu. Istnieje jednak inne rozwiązanie, przewidziane w kodeksie karnym wykonawczym. Po upływie połowy okresu wykonywania środka, można wnioskować o zmianę jego postaci, czyli mówiąc w skrócie o zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Wystarczy zatem wyposażyć własne auto w odpowiednie urządzenie i można realnie skrócić czas trwania sankcji w postaci utraty prawa jazdy. Oczywiście, niezbędna jest do tego zgoda sądu. Nasi adwokaci mają doświadczenie w sporządzaniu stosowanych wniosków oraz wykazywaniu, że postawa kierowcy, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tego rodzaju modyfikacją zakazu prowadzenia pojazdów.

Postępowanie administracyjne w zakresie zatrzymania prawa jazdy.

Prawo jazdy można stracić nie tylko w wyniku postępowania karnego. Mało kto pamięta, że kompetencję do wszczęcia postępowania o zatrzymanie prawa jazdy ma także starosta (prezydent, wójt czy burmistrz). Prawo jazdy można stracić z wielu przyczyn np. w wyniku informacji od organów ścigania o naruszeniach zasad o ruchu drogowym, albo na skutek okoliczności związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kierowcy. Organ administracyjny gruntownie bada, czy istnieją przesłanki do cofnięcia uprawnień, a strona ma prawo czynnie w tym postępowaniu uczestniczyć, składając własne wnioski dowodowe. Także w takim przypadku doświadczony adwokat może okazać się pomocny, zwłaszcza, że postępowanie administracyjne cechuje się dużym sformalizowaniem.

 

 

 

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Nowe Miasto nad Wartą, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Żerków, Dolsk, Kalisz:

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl