Prawo karne

PRAWO KARNE

Home PagePrawo karne

W sprawach karnych kluczowe znaczenie ma wybór dobrego i sprawdzonego adwokata oraz rzetelnej kancelarii adwokackiej.

Proces karny, praktycznie dla każdej osoby, która bierze w nim udział oznacza silny stres, wiążący się choćby z rozstrzyganą w jego ramach kwestią odpowiedzialności karnej. Przejście przez sprawę karną, zakończone poczuciem ulgi jest jednak możliwe, gdy czym prędzej sięgniemy po pomoc adwokata. Udział obrońcy już w początkowych czynnościach może okazać się kluczowy. Niestety również i mieszkańcy Jarocina i okolicznych gmin mogą wejść w konflikt z prawem, co powinno skłaniać do poszukania pomocy Adwokata w Jarocinie.

Podstawowym zadaniem, przed którym staje adwokat, podejmujący się roli obrońcy w procesie karnym, jest wykazanie braku popełnienia przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego i doprowadzenie do wydania wyroku uniewinniającego, względnie umorzenia postępowania. Natomiast w sytuacji, gdy popełnienie danego przestępstwa jest jednoznacznie udowodnione, adwokat działa w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary oraz środków karnych. Adwokaci z naszej Kancelarii potrafią skuteczne walczyć o najniższy realny wymiar kary, zwłaszcza o to, aby uniknąć konieczności odbywania kary pozbawienia wolności.

Każda sprawa karna jest oczywiście odmienna, niemniej jednak nadrzędny cel adwokata jest zawsze taki sam- jest nim dobro klienta, którego gwarantem jest ścisłe przestrzeganie tajemnicy adwokackiej.

Adwokaci z naszej Kancelarii potrafią podejmować skuteczną obronę w procesach karnych. Możemy pochwalić się uzyskaniem wyroków uniewinniających dla naszych Klientów oskarżonych m.in. o oszustwo, kradzież, spowodowanie wypadku komunikacyjnego, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta czy narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia (przez członka personelu medycznego).

Skuteczna obrona nie oznacza jednak tylko walki o wyrok uniewinniający. Doświadczony adwokat potrafi tak dobrać strategię procesową, aby zminimalizować odpowiedzialność karną i przeprowadzić Klienta przez proces karny w najbardziej komfortowy sposób.

Adwokat w procesie karny może być nie tylko obrońcą. Równorzędnym uczestnikiem postępowania karnego obok oskarżonego jest także pokrzywdzony. Osoba, która ucierpiała w wyniku przestępczego działania może aktywnie uczestniczyć w sprawie karnej jako oskarżyciel posiłkowy albo prywatny i posiadać pełnomocnika. Rolą adwokata jest w takim przypadku wspieranie prokuratora w dążeniu do uzyskania wyroku skazującego oraz maksymalne zabezpieczanie interesów pokrzywdzonego, także w sferze majątkowej. Pamiętać bowiem należy o tym, że w ramach procesu karnego pokrzywdzony może liczyć na naprawienie szkody.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie);
 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • prowadzenia pojazdu po alkoholu i narkotykach;
 • rozstroju zdrowia i naruszenie nietykalności cielesnej;
 • zniewagi, zniesławienia;
 • udziału w bójce pobiciu;
 • przestępstw o charakterze seksualnym;
 • fałszowania dokumentów;
 • przestępstw skarbowych;
 • przestępstw związanych z handlem narkotykami;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • dozoru elektronicznego

Zasady działania adwokatów z zespołu naszej Kancelarii przedstawiono poniżej:

 1. Analiza stanu faktycznego sprawy.

  Prowadzenie każdej sprawy nasi adwokaci rozpoczynają od spotkania i szczerzej rozmowy z Klientem. W tym celu zapraszamy do Naszego Biura w Jarocinie, gdzie mogą się Państwo spotkać z adwokatem.  Poznajemy Państwa punkt widzenia oraz oczekiwania. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z przedstawicielami organów ścigania i zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w sprawie. Pozwala to nam ocenić możliwe kierunki rozwoju sprawy, szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Poznanie stanu wiedzy organów ścigania jest kluczowe np. podczas podejmowaniu decyzji o składaniu/odmowie składania wyjaśnień. Dobra strategia obrończa jest kluczem do pomyślnego wyniku sprawy.

 2. Udział w postępowaniu przygotowawczym.

  Nie należy bagatelizować postępowania przygotowawczego, bowiem to w jego toku przeprowadzane są pierwsze przesłuchania oraz gromadzone materiały, z których korzysta potem sąd. Świadkowie z reguły więcej pamiętają podczas przesłuchania w śledztwie czy dochodzeniu aniżeli w toczącym się po miesiącach, a niekiedy latach procesie sądowym. Udział adwokata w pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego często ma kluczowe znaczenie dla sprawy, nijako „ukierunkowując” ją w dany sposób. Przesłuchaniu na policji z reguły towarzyszy stres, a wielu Klientów po fakcie skarży się na to, że ich słowa nie zostały w wierny sposób utrwalone w protokole. Nasi adwokaci czuwają nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania karnego.

 3. Tymczasowe aresztowanie.

  Pozbawienie wolności, jeszcze przed prawomocnym skazaniem jest sytuacją trudną zarówno dla podejrzanego, jak i jego rodziny. Z reguły zatrzymanie i dalsze czynności dzieją się w sposób nagły. Pomagamy najbliższym osób tymczasowo aresztowanych, przygotowujemy zażalenia na postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lub jego przedłużeniu, organizujemy zgody na widzenie. Nasi adwokaci spotykają się z osobami tymczasowo aresztowanymi w aresztach na terenie całego kraju.

 4. Aktywna obrona w postępowaniu sądowym.

  Jedną z zasad polskiego procesu karnego jest zasada domniemania niewinności. Rolą obrońcy w sprawie karnej jest zadawanie niewygodnych pytań, wskazywanie na wątpliwości w zakresie stanu faktycznego czy poszukiwanie okoliczności na korzyść Klienta. W zależności od rodzaju sprawy kluczowa może okazać się znajomość orzecznictwa, wnikliwe przesłuchanie świadków czy skuteczna polemika z opinią biegłego. Każdy z naszych adwokatów przygotowując linię obrony dla Klienta, uczciwie informuje go o szansach powodzenia oraz słabych punktach strategii. Niekiedy dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia konieczne jest przeprowadzenie sprawy karnej przez dwie instancje, bowiem dopiero sąd wyższej instancji przyjmie argumentację przedstawianą przez obrońcę.

 5. Dobrowolne poddanie się karze.

  Dobry adwokat umie ocenić realną sytuację Klienta i doradzić mu taki sposób zakończenia procesu karnego, który będzie najkorzystniejszy. Dobrowolne poddanie się karze nie jest kapitulacją, lecz kalkulacją swoich korzyści i strat. Decydując się na dobrowolne poddanie się karze nasi adwokaci są w stanie uzyskać karę łagodniejszego rodzaju, warunkowe zawieszenie jej wykonania czy krótszy okres obowiązywania środka karnego. Rozważając dobrowolne poddanie się karze warto spokojnie przemyśleć swoją sytuację a nie podejmować decyzję pod wpływem stresu, podczas przesłuchania na policji.

 6. Warunkowe umorzenie postępowania.

  Warunkowe umorzenie postępowania jest jedną z możliwości zakończenia sprawy karnej, która pozwala ograniczyć do minimum negatywne konsekwencje dla Klienta. Można je wręcz nazwać szansą. Warunkowe umorzenie postępowania pozwala naszym Klientom zachować status osoby niekaranej, uniknąć kary czy ograniczyć zakres środków karnych, w tym w szczególności skrócić zakaz prowadzenia pojazdów. Przepisy i orzecznictwo wskazują, w jakich przypadkach taka szansa staje się realna. Nasi adwokaci mają doświadczenie w przekonywaniu sądów z różnych rejonów Wielkopolski do zastosowania tego dobrodziejstwa.

 7. Pokrzywdzony w procesie karny.

  Osoba, która padła ofiarą przestępstwa w postępowaniu karnym może i powinna brać udział w aktywny sposób. Wyrok skazujący może dać nie tylko poczucie sprawiedliwości, ale też satysfakcję finansową, dzięki orzeczonemu obowiązkowi naprawienia szkody. Często wyrok skazujący dla sprawcy jest bazą do wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko zakładowi ubezpieczeń o dużo większe pieniądze. Nasi adwokaci prowadzą sprawy kompleksowo. Umiemy w postępowaniu karnym, bezkosztowo uzyskać materiały pomocne w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a często już w jego ramach uzyskać satysfakcjonujące Klienta pieniądze. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że dla ofiary przestępstwa proces karny może być trudnym przeżyciem, dlatego działamy z wyczuciem i czuwamy nad tym, aby Państwa uczestnictwo w sprawie było jak najbardziej komfortowe.

 8. Po prawomocnym wyroku.

  Możliwości, które potrafi wykorzystać doświadczony adwokat nie kończą się na wydaniu prawomocnego wyroku skazującego. Przepisy prawa przewidują szereg instytucji, które pozwalają praktycznie zmniejszyć dolegliwości orzeczonej kary. Nasi adwokaci sporządzają wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, wydanie wyroku łącznego, rozłożenie kar finansowych na raty, skrócenie czasu obowiązywania środków karnych czy uzyskanie blokady alkoholowej. Umiemy przekonać sąd do pozytywnego rozstrzygnięcia, tak aby realna kara odbywana przez naszych Klientów była łagodniejsza aniżeli kara orzeczona.

 

 

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Nowe Miasto nad Wartą, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Żerków, Dolsk, Kalisz:

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl