Home PagePorady prawnePrzyczynienie się do wypadku z uwagi na spożywany alkohol przez kierowcę

Przyczynienie się do wypadku z uwagi na spożywany alkohol przez kierowcę

Kancelaria Jarocin Adwokat Jarocin- 2019-04-25
Bartosz Kowalak- radca prawny prowadzi sprawy o odszkodowanie, spadkowe i cywilne.

Niewątpliwie poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego pasażer ma prawo do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu bezpośrednio z ważnej w chwili wypadku polisy OC sprawcy, a w razie jej braku – od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przyjęte zostało, że odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pasażera spoczywa na posiadaczu pojazdu,  z którym podróżował poszkodowany. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sprawcą jest kierowca innego pojazdu.  W takim przypadku poszkodowany ma prawo dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio z jego polisy OC.

Sytuacja ulega komplikacji w przypadku, gdy kierowca z którym podróżował poszkodowany w chwili wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu. W przypadku, gdy osoba wsiadająca do samochodu ma świadomość, że prowadzący znajduje się pod wpływem alkoholu – na mocy art. 362 k.c orzeka się o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody, co może prowadzić do obniżenia należnego pasażerowi odszkodowania. Natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany nie był świadomy – ma prawo do żądania pełnego odszkodowania. Jednakże w toku postępowania likwidacyjnego czy na drodze sądowej należy wykazać powyższe okoliczności.

Na okoliczność naruszenia przepisów prawa materialnego w związku z niezastosowaniem art. 362 k.c.,a w konsekwencji braku miarkowania zasądzonego na rzecz powódki zadośćuczynienia o 50% z uwagi na przyczynienie się poszkodowanej do powstania szkody poprzez jazdę z nietrzeźwym kierowcą powołał się pozwany wnosząc apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 12 grudnia 2017r. sygn. akt I C 258/16.

Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 5 lipca 2018 r.  o sygn. akt II Ca 163/18, uznał że zarzut dotyczący niezastosowania powyższego przepisu wskazany w apelacji, nie zasługuje na uwzględnienie, w związku z czym w tej części apelacja uległa oddaleniu. Ponadto sąd II instancji orzekł, że podziela ustalenia faktyczne i rozważania dokonane przez sąd I instancji i uznaje je  w całości za własne. Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie, Sąd Okręgowy wskazał:

W szczególności Sąd I instancji prawidłowo ustalił okoliczności mające wpływ na ocenę przyczynienia się powódki do swojego poszkodowania. Wbrew twierdzeniom apelującego, okoliczności te nie dotyczą wpływu nietrzeźwości kierowcy na poziomie 0,6 promila alkoholu we krwi na jego zdolność prowadzenia pojazdu, lecz tego czy można postawić powódce zarzut podjęcia decyzji o wspólnej jeździe z nietrzeźwym kierowcą. Ocena dowodów, w tym opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny sądowej, oparta na wszechstronnym rozważeniu całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym zakresie nie może budzić żadnych zastrzeżeń.

Słuszny jest zatem wniosek Sądu Rejonowego, że pozwany nie wykazał zgodnie z art. 6 w zw. z art. 362 k.c. swoich twierdzeń, zatem brak jest przesłanek do obniżenia należnej powódce kwoty z tytułu zadośćuczynienia, ze względu na przyczynienie się poszkodowanej.

W związku z tym, kwota główna orzeczona tytułem zadośćuczynienia pozostała bez zmian.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem napisanym przez prawników z naszej Kancelarii prawnej w Jarocinie. Serie tych artykułów – porad prawnych adresujemy do mieszkańców naszego miasta, ale także Krotoszyna, Koźmina, Pleszewa, Ostrowa czy Kalisza. Zachęcamy do lektury innych naszych porad dotyczących prawa: zachowku, rozwodu, prawa rodzinnego czy karnego.

Z wyrazami szacunku Bartosz Kowalak Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Przyczynienie się do wypadku z uwagi na spożywany alkohol przez kierowcę”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *