Home PagePorady prawneRozwód a może separacja?

Rozwód a może separacja?

Adwokat Anna Konrady- 2020-01-02

Niekiedy decyzja o rozwodzie jest podjęta pod wpływem impulsu i emocji. Z czasem jednak mogą zacząć pojawiać się wątpliwości czy faktycznie jest to ostateczna droga i czy nie ma już szans na ratowanie małżeństwa. Pojawienie się takich przemyśleń jest jednak dobrym czynnikiem do tego, aby zastanowić się czy rozwód jest rzeczywiście jedynym wyjściem, czy też warto może pomyśleć
o separacji.

Czym jest separacja i czym różni się od rozwodu?

Na gruncie obowiązującego prawa wskazuje się, że separacja może być orzeczona
w przypadku,
jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Zaś tytułem przypomnienia wskazuję, że rozwód może być orzeczony, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli muszą ustać trzy podstawowe więzi: fizyczna, duchowa i gospodarcza.

Od razu widać tutaj zasadniczą równicę pomiędzy separacją a rozwodem.

Celem separacji nie jest jak w przypadku rozwodu ostateczne rozwiązanie małżeństwa, lecz danie czasu skonfliktowanym małżonkom na przemyślenie czy rozwód jest koniczny i czy istnieje szansa na podjecie ewentualnego powrotu do siebie. Stąd też w przypadku separacji warunkiem wystarczającym do jej zaistnienia jest, aby pomiędzy małżonkami nastąpił tylko i wyłącznie zupełny rozkład pożycia, nie musi on być trwały jak w przypadku rozwodu, jednakże nie wyklucza się i takiej sytuacji.

Nie da się ukryć, że największa różnica jaka zachodzi między tymi dwoma instytucjami prawnymi jawi się w przypadku konsekwencji prawnych jakie one powodują.

Rozwód w przeciwieństwie do separacji wywołuje o wiele dalej idące skutki bowiem małżeństwo po prostu przestaje istnieć. To z kolei daje byłym już w tym przypadku małżonkom możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Co więcej terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, małżonek, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może składając stosowne oświadczenie przed kierownikiem USC, powrócić do swojego poprzedniego nazwiska. Takiej możliwości nie ma jednak w przypadku separacji.

O ile w przypadku rozwodu małżonkowie zwolnienie są z obowiązku wzajemnej pomocy, za wyjątkiem pewnych świadczeń alimentacyjnych, o tyle w czasie separacji obowiązek ten istnieje nadal, w zakresie w jakim wymagają tego względy słuszności.

Jeśli zaś chodzi kwestie kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów na rzecz dzieci, tudzież drugiego małżonka oraz podziału majątku wspólnego, to sąd rozstrzyga o nich w wyroku, podobnie jak w przypadku orzeczenia rozwodu.

Co więcej również w przypadku separacji sąd rozstrzyga o winie za rozpad małżeństwa, przy czym może od tego odstąpić w przypadku zgodnego żądania obojga małżonków.

W pozostałym zakresie, tj. w szczególności w kwestii dziedziczenia po małżonku będącym w separacji, sąd orzeka tak jak przypadku rozwodu.

Ważnym jest, iż w przypadku gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, zaś drugi żąda orzeczenia rozwodu, a sąd uzna, że zachodzą przesłanki orzeczenia rozwodu, wówczas orzeka rozwód, a nie separację.

pasja1000 / Pixabay

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód a może separacja?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *