Sposób na krótszy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu.

Warunkowe umorzenie postępowania jest jedyną szansą dla osób, które prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdu na kilka lat (minimalny okres w przypadku skazania za jazdę pod wpływem wynosi 3 lat). W jakich sytuacjach kierowca ma szansę na to, że sąd spojrzy na niego łagodniej i sprawa nie skończy się wyrokiem skazującym.

Zacznijmy od przytoczenia przepisu: Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Przeciętny czytelnik nie wie z pewnością, co powyższe sformułowania oznaczają w praktyce i jak uznać czy jego przypadek „łapie się” pod warunkowe umorzenie czy też nie.

Zacznijmy od warunków formalnych: osoba nie może być wcześniej karana (albo skazanie musi ulec zatarciu) a przestępstwo musi być zagrożone kara do 5 lat pozbawienia wolności (tak jest w przypadku jazdy po alkoholu).

Analiza orzecznictwa sądów powszechnych pozwala przyjąć, że podejmując decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawców przestępstw z art. 178a § 1 k.k. sądy kierują się określonymi kryteriami. Pod ocenę prawnokarną brany jest przede wszystkim ustalony odpowiednim badaniem poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, przy założeniu, iż im stężenie alkoholu bliższe jest granicy ustawowej pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem, tym łagodniej należy traktować dany przypadek. Kolejne kryterium związane jest z odstępem czasu, który upłynął pomiędzy spożywaniem alkoholu, a podjęciem decyzji o kierowaniu pojazdem mechanicznym. Najsurowiej traktowani są ci oskarżeni, którzy jadą samochodem bezpośrednio po tym, jak spożyli alkohol, bowiem w ocenie sądów świadczy to o wysokim stopniu winy. Kolejną okolicznością braną pod uwagę przez sądy przy podejmowaniu decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania jest to, w jaki sposób doszło do ujawnienia popełnienia przestępstwa tzn. czy sprawca został złapany podczas rutynowej kontroli drogowej, czy też spowodował bezpośrednie zagrożenie w ruchu czy nawet wypadek komunikacyjny, względnie czy jego zachowanie zwróciło uwagę innych uczestników ruchu drogowego. Istotne są również okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstwa, w tym to, na jakiej drodze oskarżony prowadził pojazdu, jak długo jechał w stanie nietrzeźwości. Sąd ocenia nadto okoliczności osobiste sprawcy tj. wiek, charakter wykonywanej pracy, sytuację rodzinną i osobistą. Mają one decydujący wpływ na podjęcie decyzji o skazaniu nietrzeźwego kierującego czy też zastosowaniu wobec niego dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł